airSadotrans Logisitca  ka bashkëpunime me linjat ajrore më të mëdha në mënyrë që t’i garantojmë klientëve tanë, sigurinë se dërgesat e tyre janë gjithmonë më të sigurta dhe me kurs më të mirë. Vëmendja, kostoja dhe përputhja me rregulloret janë përpjekjet tona më të mira të mundshme që klienti të marrë dërgesa të plota dhe në kohë.

 

-Air Freight

-Air Charter

-Transport tokësor i shpejtë

-Tracking

 

Copyright © 2016. Sadotrans. All Rights Reserved.